På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Farligt Gods
Vejtransport skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og den til enhver tid gældende ADR konvention med de særlige aftaler, som Danmark har indgået i henhold til konventionen.
FARLIG GODS VÆRKTØJER
 • Farlig gods uddannelse (ADR-bevis)
  Generelle bestemmelser for uddannelse af førere Førere af køretøjer, der transporterer farligt gods, skal være i besiddelse af et ADR-bevis udstedt af den kompetente myndighed eller af en organisation, der er anerkendt af denne myndighed. Det skal fremgå af ADR-beviset, at de har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen i de særlige krav, der skal opfyldes under transport af farligt gods.
 • Bødekatalog
  Bødekataloget er vejledende og anvendes over hele landet med det formål at opnå en retspraksis, der tilsikrer et ensartet bødeniveau. Der er efterhånden opnået retspraksis for store dele af indholdet.
 • Fyrværkeri - vejtransport
  ADR konventionen "Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej" er sammen med ”Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods” basis for de danske bestemmelser om vejtransport af fyrværkeri.
 • Ildslukkere - montering og eftersyn
  Alle biler og vogntog o/7,5 tons skal være udstyret med mindst to godkendte håndildslukkere med en samlet kapacitet på mindst 12 kg pulver (eller tilsvarende kapacitet for andre egnede slukningsmidler). Slukkerne skal være godkendt og mærket i henhold til dansk standard DS 2120 eller dansk standard DS/EN 3.
 • Sikkerhedskort
  Transportøren skal have et sikkerhedskort. Det er transportøren selv, som skal sørge for at få et sikkerhedskort. Sikkerhedskortet skal være på et sprog, som føreren kan læse og forstå. Det er nemlig transportøren, der skal sikrer, at hvert medlem af køretøjets mandskab forstår anvisningerne og kan udføre disse.
 • Sikkerhedsrådgivning
  Virksomheder, som har med transport af farligt gods at gøre, skal have en sikkerhedsrådgiver. Man har med farligt gods at gøre, hvis man transporterer eller afsender farligt gods, eller som med henblik på en sådan transport udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, læsser eller aflæsser farligt gods.
 • Søtransport
  Rederiet Scandlines kræver, at føreren af et køretøj med farligt gods skal kunne fremvise en ”Containerpakkeattest” (tankbiler undtaget) i hen-hold til ADR kapitel 5.4.2. Hvis ”Containerpakkeattesten” ikke kan fremvises bliver transporten afvist.
 • Transportdokumenter
  Ved vejtransport af farligt gods skal man medbringe transportdokumenter vedrørende alt det transporterede farlige gods.
 • Fastgørelse af last i vejtransport
  Den Europæiske Union har udgivet ”Europæiske retningslinjer for bedste praksis om fastgørelse af last i vejtransport”, som er baseret på den europæiske standard EN 12195-1:2010. Retningslinjerne er et godt udgangspunkt til brug ved grænseoverskridende transporter og ved transport af farligt gods.
 • Udstyr der skal medbringes
  I forbindelse med vejtransport af farligt gods over frimængden i køretøjer o/7,5 tons skal følgende udstyr medbringes:
 • Det er blevet lettere at transportere farligt gods over Øresundsforbindelsen. Farligt gods med tunnelrestriktionskode E, der er den mindst farlige kategori, kan nu transporteres på alle tider af døgnet. Det betyder, at mere end 1.000 UN-numre nu kan transporteres gennem tunnelen i dagtimerne.
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4781
Mobil: +45 2120 5030
E-mail: bebedi.dk

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde reglerne om transport af farligt gods, samt hvordan man kan uddanne sig indenfor feltet.

PUBLICERET: 16-12-2014 OPDATERET: 08-03-2019