På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Køre- og hviletidsregler

Køre- og hviletidsregler

Køre- og hviletidsreglerne regulerer, hvor lang tid en chauffør må køre, hvornår der skal holdes pauser og hvil, og hvordan man skal forholde sig i særlige situationer for eksempel ved driftsforstyrrelser og force majeure.

Køre- og hviletidsreglerne indeholder også regler for betjening af kontrolapparatet og opbevaring af de oplysninger, som kontrolapparatet har registreret, samt regler for udlevering af oplysninger til politiet til kontrol af, om reglerne er blevet overholdt. Der er endvidere regler for installering og eftersyn af kontrolapparatet, som skal foretages af autoriserede værksteder.
 
ATL rådgiver virksomhederne om reglerne og om brug af den digitale fartskriver, ligesom der bliver afholdt virksomhedsrettet kurser og medlemsmøder om emnet.

 

Køre- og hviletid 2018

 

Køretid
• Daglig køretid er maks. 9 timer
• 2 gange om ugen må der køres max. 10 timer 
• Ugentlig køretid må være maks. 56 timer, fordelt på max. 6 døgn
• På to på hinanden følgende uger må der max. være en køretid på i alt 90 timer
Pauser
Der skal være en pause på min. 45 minutter efter 4½ times effektiv køretid. Pausen kan deles i to, hvor den første kan placeres frit, denne pause skal være på min. 15 minutter. Den sidste pause skal være på min. 30 minutter.

Der begynder en ny 4 ½ times køreperiode efter afholdelse af min. 45 minutters pause.
 
Hviletid

• Indenfor 24 timer, skal chaufføren holde mindst 11 timers sammenhængende hvil
• 3 gange mellem to ugentlige hviletider, kan hvilet nedsættes til 9 timers sammenhængende hvil
• Ved 2 mands betjening: 9 timers sammenhængende hvil i løbet af 30 timer
• Daglige hvil og reducerede ugentlige hvil kan holdes i lastbilen, hvis der er en køje og lastbilen holder stille
• Hvis hvilet skal holdes på tog eller færge, skal chaufføren have adgang til seng eller køje
I forbindelse med ombordkørsel og frakørsel fra færge, må hviletiden afbrydes 2 gange. Afbrydelserne må sammenlagt højest vare 1 time. Ved benyttelse af dette, skal hviletiden sammenlagt være minimum 11 timer + afbrydelsernes længde
Ugentlig hviletid
• Efter max. 6 x 24 timer skal der afholdes et ugentligt hvil
• I 2 på hinanden følgende uger skal en fører tage mindst to regulære ugentlige hviletider på hver min 45 timer, eller én regulær ugentlig hviletid på min. 45 timer og en reduceret ugentlig hviletid på min. 24 timer (med efterfølgende kompensation)
• Afholdes et reduceret ugentligt hvil, skal denne reduktion kompenseres med et tilsvarende samlet hvil, som skal tages i forlængelse af en anden hviletid på mindst 9 timer, inden udløbet af de følgende 3 uger
Håndtering af køreskiver og førerkort
Der skal medbringes førerkort og/eller køreskiver for indeværende dag og de forudgående 28 kalenderdage.
• Køreskiven må max. sidde i fartskriveren i 24 timer
• Påfør årsag til evt. brud på reglerne bag på køreskiven, eller udskrift fra tachograf
• Førerkort skal downloades senest hver 21. dag
• Tachografen skal downloades min. hver 2. måned
• Køreskiver og data fra tachograf og førerkort skal opbevares min. 1 år
Transportvirksomheden skal tilrettelægge chaufførens arbejde på en sådan måde, at han er i stand til at overholde bestemmelserne om køre- og hviletid. Transportvirksomheden skal give førerne de nødvendige instrukser og føre regelmæssig kontrol for at sikre overholdelsen af bestemmelserne om køre- og hviletid.

Hvordan udfører man så denne kontrol, og hvordan sikrer man sig, at alt er kontrolleret? ATL har udarbejdet et skema, som kan bruges som tjekliste. Du finder skemaet i boksen til højre.

KØRE - OG HVILETIDS GENVEJE
 • Virksomhedskort
  I forbindelse med Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne viser det sig, at en del virksomheder ikke altid opfylder kravene i henhold til § 6 i køre- og hviletidsbekendtgørelsen der omhandler brug af virksomhedskort. Virksomhederne ”glemmer” at indlæse virksomhedskortet før ibrugtagning af køretøjet, eller har fejlagtigt fået ”afmeldt” køretøjet i forbindelse med overførsel af data.
 • Kontrol af køre- og hviletidsregler
  Rigspolitiet henstiller til, at vejkontrollen foretages med udgangspunkt i de køre- og hviletidsbestemmelser, der ud fra et færdselssikkerhedsmæssigt synspunkt er mest relevante. Disse er daglig køretid, køretid uden pauser, daglig hviletid og ugentlig hviletid.
 • Fartskriverkort - fornyelse
  Takografkort er chipkort, der bruges sammen med den digitale takograf, og som gør det muligt for takografen at identificere kortindehaveren samt overføre og gemme data. Der er fire typer takografkort: •Førerkort •Virksomhedskort •Værkstedskort •Kontrolkort
 • ”Force-majeure reglen” – artikel 12 i køre og hviletidsforordningen
  Hvis det er foreneligt med hensynet til færdselssikkerheden, kan føreren for at nå frem til en egnet holdeplads fravige reglerne om den daglige og ugentlige køretid, uafbrudt køretid og pauser, daglig og ugentlig hviletid og ”færgereglen” i det omfang, hvori det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden for personer eller for køretøjet eller dets last. Føreren skal på kontrolapparatets diagramark eller på en udskrift fra kontrolapparatet manuelt angive årsagen til fravigelsen senest ved ankomsten til den egnede holdeplads.